Özel Eğitim Nedir? Kimler Özel Eğitim Alır? Madalyon Psikiyatri Merkezi

Özel Eğitim Nedir? Kimler Özel Eğitim Alır? Madalyon Psikiyatri Merkezi

Yani anonim şirketlerde sermaye belirli sermayedir ve şirket ortaklarınca paylara bölünmüştür. Özel eğitim öğretmenleri yetersizlik gruplarının ihtiyaçlarına göre eğitim veren ve özel programlar aracılığıyla yetişen öğretmenlerdir. Her bireyin hayatında büyük bir öneme sahip olan öğretmenler, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin hayatında da büyük bir öneme sahiptir. Özel eğitime ihtiyaç duyan ve belirli alanlarda yetersizlikleri bulunan bireylerin eğitim gereksinimlerinin karşılanmasında öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Özel eğitim öğretmenleri ebeveyn ve diğer uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gelişimlerini desteklemektedir\. Poker ve blackjack masalarında şansını dene bahsegel giriş\. Tasfiye memurunun ihyanın tesciliyle birlikte yapmış olduğu işlemler hukuki varlığını sürdürür. Ancak ihya kararının tescilinden sonra şirket aktif hale geleceğinden tasfiye memurlarının görev ve temsil yetkisi sona erer. Tasfiye memuru yapmış olduğu işlemlere karşı hesap vermeli ve genel kurul tarafından ibra edilmelidir. İhya kararının ticaret siciline tescili ile şirket sona ermeden önceki haline dönmektedir. Bu yeni durumdan maksat yetkileri pasif tasfiye gayesi ile sınırlanmış Şirket, tasfiye Şirketi olmaktan çıkarak ticari faaliyetlerine devam etmeye başlar.

(TTK Md. 536/4)Tasfiye memurları tescil ve ilanı gerekir (TTK Md. 536/2). Özel eğitim kurumu seçiminde izlenecek en doğru yol, özel eğitim önerilen ailenin birkaç farklı özel eğitim merkezini ziyaret etmesi, buralarda eğitimciler ve devam eden ailelerle görüşmeler yapması ve aklındaki soruları yerinde gözlemlemesi olacaktır. Özel Eğitim merkezinin diğer eğitim kurumlarından ayrılan en önemli özelliği; uygun eğitimci tarafından çocuğa bire bir eğitim verilmesi, her çocuğun düzeyi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim programının olması ve konunun uzmanı tarafından bu programın uygulanmasıdır. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket kurabilmek için en az 5 kurucu ortak gerekmekteyken, 2012 yılında yürülüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile artık tek kişi ile anonim şirket kurulabilmesi mümkündür. Özel eğitimde çocuğun yaşadığı zorluk alanına göre, bu zorluğun üstesinden gelmeyi hedefleyen bir eğitim programı hazırlanır. Bu program, çocuğun ihtiyacı doğrultusunda amaca yönelik tasarlanır. Özel eğitimde; önleyici, tedaviye yönelik ve destekleyici/yardımcı eğitim şeklinde farklı müdahale alanları söz konusu olabilir. Özel eğitim, bireyin gelişiminde uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık olduğu tespit edildiğinde, bireyin özel gelişim ve öğrenme ihtiyacına yönelik hazırlanan eğitim programıdır. (2) Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. Şirket tarafından yapılması ve web sitesine koyulması gerekli o lan açıklamalar ve şirket tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunan işlemlerin varlığı, verilebilir. 6762 sayılı TTK’dan farklı olarak yeni 6102 sayılı TTK iki yeni kurum öngörmüştür.Bunlardan biri ek tasfiyedir.

Coşkun, Metin(2012) ‘’Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar’’, 1.baskı, T.C. Tasfiye memurlarının görevden alınması hususu ise TTK’nın 537 maddesinde düzenlenmiştir.  Dağıtılan kâr payının düzenli azalması, haklı sebep sayılmıştır.  Haklı sebeplerle fesih (TTK m. 531),bu sayılan hallerde şirket dağılmamakta dışarıdaki bir güç tarafından dağıtılmaktadır. İnfisah kelime anlamı itibariyle Türk Dil Kılavuzunda ‘’bozulma, dağılmai kokuşma’’ gibi anlamlara gelmektedir.

  • (4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur.
  • İflas halinde tasfiyenin bildirimi TK 534 md. de düzenlenmiştir.
  • Her bireyin hayatında büyük bir öneme sahip olan öğretmenler, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin hayatında da büyük bir öneme sahiptir.

358 hükmü ‘’Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.’’ şeklindedir. 6102 sayılı TTK’nın 6762 sayılı TTK’dan farklı olarak 2 yeni kurum getirdiğini ve bunlardan birinin ‘’ek tasfiye’’ müesesesi olduğunu belirtmiştik. Tasfiye memurları, bu süreçte, ortaklık organları yanında, tasfi­ye işleri ile sınırlı olarak yönetim ve temsile yetkili olup (TTK Md. 539), ka­nunda belirtilen işleri (TTK Md. 540 vd.) yaparlar. Ortaklığın hak ehliyeti ve tasfiye amacı sınırlan içerisinde görev ifa ederler; fakat tasfiye amacı dışında yaptıkları işlemler de şirketi bağlar; meğer ki üçüncü kişinin kötü niyeti kanıtlanmış bulunsun (TTK Md. 539/2). Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birisinin Türk va­tandaşı olması ve yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

Hastane ya da psikiyatri kliniklerinde çocuğun ayrıntılı gelişimsel değerlendirmesi psikiyatrist ve/veya psikolog tarafından yapılır. Bu değerlendirmenin ardından çocuğun zihinsel gelişiminde gözlenen gerilik ya da öğrenme güçlüğü gibi özel durumlar tespit edildiğinde ruh sağlığı uzmanının kararı ile çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyduğu belirlenir ve durum, aileyle paylaşılır. Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte kanunla, esas sözleşmeyle veya mahkeme kararıyla göreve başlayan tasfiye memurları tasfiye amacının gerektirdiği tüm işleri yapmak ve kendisinden beklenen özeni göstererek tasfiyeyi kısa sürede bitirmekle mükelleftirler. Hükümlerince anonim şirketlerde eşit işlem ilkesi ve pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanma yasağı şeklinde iki temel ilke düzenlemiştir. Çocuk, ruh sağlığı uzmanı (psikiyatrist, psikolog) tarafından ayrıntılı değerlendirildikten sonra gelişimiyle ilgili olarak gözlenen farklılık raporlanır ve bu rapor bir sağlık kurulunca onaylanır. Özel eğitim kurumları özel kuruluşlar olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Sağlık güvencesi olsun ya da olmasın sağlık kurulu raporu olan her çocuğun özel eğitim desteği, devlet tarafından ödenmektedir. Bu, devletin özel eğitim desteği alması önerilen çocuklara sağladığı ücretsiz bir hizmettir ve raporu bulunan çocuklara sağlanan bir haktır.

Her ne kadar ticaret sicili tescil edilerek hak ehliyetine ait olmuş olan bir anonim şirket ancak organları vasıtasıyla iş ve işlem görebilecektir. Organları kurulmamış dolayısıyla fiil ehliyeti kazanamamış bir anonim şirketin herhangi bir işlevinden söz edilemeyecektir. Bu nedenle kanun koyucu TTK 530 hükmünü düzenleyerek işlevi olmayan bir şirketin varlığının ortadan kaldırılabilmesini amaçlamıştır. Maddesinde ‘’(1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Tasfiye memurları tasfiye ile ilgili iş ve işlemlerde tek yetkilidir. Sadece gayri menkullerin toptan satışı gibi durumlarda genel kurula başvurmalı ve onay almalıdır. Ayrıca anonim şirketin yönetim kurulunun şirketin ticaret sicilinden silinmesine kadar görevine devam edeceği göz önünde bulundurularak tasfiye memurunun göre ve yetkileri kanunda ayrıca sayılmıştır. Kanunda sayılan bu görev ve yetkiler sadece tasfiye memuruna ait olup devredilemez niteliktedir. Anonim Şirketlerin sona erme süreci genel ve özel sebeplerin varlığıyla ortaya çıkmaktadır. Genel veya özel sebepler; anonim Ģirketin tüzel kiŞiliğini ortadan kaldırmasıyla birlikte hukuki varlığına da sona erdirmektedir. Buna göre esas sözleŞmeyle öngörülen sona erme sebepleri veya anonim Şirketin belirli bir süre faaliyette kalacağı öngörülmüŞse sürenin dolmasıyla anonim Şirket sona erer. Ancak sürenin sona ermesine rağmen şirketin faaliyetlerine devam ediyorsa belirsiz süreli anonim şirket olarak hukuki varlığı ve tüzel kişiliği devam eder. (2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.

Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar’’. ‘’ denilerek kanunda 3 farklı şekilde tasfiye memurlarının görevden alınabileceğinin düzenlendiğini görmekteyiz. Gerek mahkeme kararı gerek iflas gerek diğer sebeplerin varlığı sona ermeyi ortaya çıkarmışsa sona eren şirket kanundaki istisnalar hariç tasfiye sürecine girer. Tasfiye sonuna kadar şirket pay sahiplerinin ilişkileriyle birlikte tüzel kişiliğini korur ve ticaret ünvanına „tasfiye halinde‟ ibaresi eklenir. Tasfiye halinde anonim şirketin ehliyeti değişmemekle birlikte organların yetkileri sınırlandırılmaktadır. Ancak Eski 6762 Sayılı TK da sınırlamanın hak ehliyeti mi yoksa fiil ehliyeti mi olduğu yönünde tartışmalar mevcuttur. Hakim görüş ise hak ehliyetinin sınırlandığı yönündeyken yeni TK bu tartıĢmalara son vermektedir. Dolayısıyla artık tasfiye halindeki anonim ortaklık da tüm haklardan yararlanıp borçları üstlenebilecektir. Yani artık ehliyet tartışmaları son bulmuş, organların temsil yetkisine bir sınır çizilmiştir. Tasfiye haline giren bir anonim şirket için en önemli kişilerden birisi tasfiye memurlarıdır.

Share:

Leave a Reply

Copyright @ Arnold Schoenberg Chor Wien